1. ಕವನ ಕುಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 02-03-2018
  2. ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಿಬಿರ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ - 24-06-2018
  3. ಕೆ.ವಿ.ಜಿ. ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅರೆಭಾಷೆ ಲಿಪಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಹಾಗೂ ಭಾಷಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ- 05.08.2018
  4. "ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲಿ ಆಟಿ ಉತ್ಸವ "ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ,ಹಾಲೆಮಜಲು ,ಸುಳ್ಯ - 12.08.2018
  5. ಅರೆಭಾಶೆ ಸೌಹರ್ದ ದಿನಚಾರಣೆ

News and Events
  1. 2012
  2. 2014
  3. 2015
  4. 2016
  5. 2017
  6. 2018
Home   |   About Arebhashe Academy   |   Events   |   Culture   |   Gallery   |   Contact Us
ęCopyright 2014. Karnataka Arebhashe Academy. All rights reserved.