1. ನೂತನ ಆಕಾಡೆಮಿ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ
 2. ಅರೆಭಾಷೆ ಸೌಹಾರ್ದ ದಿನಾಚರಣೆ
 3. ಲಾಂಛನ ಬಿಡುಗಡೆ
 4. 7ನೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೆಲನ - 30.06.2012
 5. ಮೂರೂ ಭಾಷಾ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ಭೇಟಿ - 27.12.2012
 6. ಸಹ- ಸದಸ್ಯರಾದ ಆಮೆ ಪಾಲಾಕ್ಷ , ತೇನನ ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತು ತೆಕ್ಕಡೆ ಶೋಭಾ ಮೋಹನ್ ಇವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿರುವುದು
 7. ದಿನಾಂಕ 20.11. 2012 ರಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್ ಚಂದ್ರ ರವರ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ

News and Events
 1. 2012
 2. 2014
 3. 2015
 4. 2016
 5. 2017
Home   |   About Arebhashe Academy   |   Events   |   Culture   |   Gallery   |   Contact Us
ęCopyright 2014. Karnataka Arebhashe Academy. All rights reserved.