ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
Cgɨs Lj
AP 14.10.2016 v 15.10.2016 gAz m CAq Uq z, ʸg E Cgɨs Lj PAiPĪ PArz 14 gAz AwP ʥnAiģ Krz, bzø, CgɨPg jz U Cgɨɰ v ivqĪz, AwP GqU vqUɰ rU z, gav P Nz zs, Cgɨ rU UA v KP v CAi, è, Cgɨ z qĪz, Cgɨ Pïl EU zsU qz. AP 15.05.2016gAz Cgģ DAdAi zêܣAz AwP PvAq v ۧ avzAU gtUAiģ ʸg Ugz PƼVv. PAiPz GzlAiģ v A, Azg, ʸg Ps Pv Eg PAiPz Gzl irzg, szPv PƮz Vjñ, CPqɫ CzsPg zg . , Pg, Zgd Pv, ʸg, J.J.PļAi AiP zPg, Pq v Aw ES, azAz Uq Av GPĮwU, .PȵU zsPg Am ëģ Pe, ʸg, Pzĥe P.Pı CzsPg, PqU Uq id, ʸg Evg AW AU CzsPg zg CPqɫ jfg Gvjzg. , ZgUöAiİ q.ZjAiĪģ .gZAz v Aĥg Eg CzsPvAiİ vg Pê, êw ZAzw v lq PĪig Eg G irzg. PAi dAgP q. n..t zPg, Pv Zg zAi v v Zg aAi sgv Pg, gAU, i GPĮwU, ʸg zAi, ZɮĪUq, UgP zg, ʸg, q.Pq J zf, v Aĥg, q.Pģ DPĪij zsPg, ĺgd Pd, PqPAr Uå Eg Gvjzg.
News and Events
Home   |   About Arebhashe Academy   |   Events   |   Culture   |   Gallery   |   Contact Us
Copyright 2014. Karnataka Arebhashe Academy. All rights reserved.