ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
zɺAiİ AwP AUĔ
AP 12.12.2015 g gzAz zɺ PlP AW, zɺ Ezg AiUz zɺAiİ AwP AUĔ PAiPĪ PƼVv.

v A, Azg, PqU-ʸg Pv Eg Gznzg, âPAiİ P.f.åAi, Pg, gdm Pv, , Pg, ZgdUg Pv, gĵv۪ į, zPg Pq CzsAiģ o, zɺ, Av n ɼg, CzsPg, zɺ PlP AW, zɺ, AUg tAi, v dAn DAiPg,td vjU ES, ɼ, dAn PAizU, zɺ PlP AW, J.L.sPn, AiP zPg, Pq v Aw ES,PqU U CPqɫ jfg Gg Evg Ut QU Gvjzg. Jg gtP v Cgɨs dAUzg AzAizAv l vr Uwv.

CzsPg, CPjU, zg, Pzg zɺU U mʣ U i iqVv CPqɫĪwAz 51 d Pzg PgzĺVz Cgɨs AwAiģ AĪAv v gƥP, Cgɨs AiPU, Pïl, ggAg,sgvl, gzsPȵ ï v, Cgɨs q,è, EU PArz PAiP ģgAdAiĪV PAiP AiıAiiV qɬv.
News and Events
Home   |   About Arebhashe Academy   |   Events   |   Culture   |   Gallery   |   Contact Us
Copyright 2014. Karnataka Arebhashe Academy. All rights reserved.